ช้างน้อยพอนชอป บริการรับจำนอง ขายฝาก อสังหาริมทรัพย์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

รับจำนอง ขายฝาก อสังหาริมทรัพย์หลายประเภท เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินเปล่า บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ ตึกแถว อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม และอื่นๆ

ดำเนินการและพิจารณาอนุมัติรวดเร็ว สามารถรู้ผลได้ทันทีพร้อมรับเงินภายใน 24 ชั่วโมง ทีมงานประเมินให้วงเงินที่สูงและดอกเบี้ยที่ต่ำเพียง 1.25% ต่อเดือน ดำเนินการตามกฎหมายต่อเจ้าพนักงาน ณ กรมที่ดินเท่านั้น มั่นใจในความปลอดภัยและความถูกต้องได้อย่างแน่นอน แม้ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจำนองหรือขายฝาก เรายินดีให้คำปรึกษาและพร้อมช่วยแก้ไขปัญหาให้คุณได้เสมอ


พื้นที่ให้บริการ กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี  อยุธยา สระบุรี นครนายก นครปฐม สุพรรณบุรี อ่างทอง สมุทรสาคร

 

  เงื่อนไขการให้บริการของเรา

 • ดอกเบี้ย 1.25 % ต่อเดือน หรือ ร้อยละ 15 % ต่อปี
 • วงเงินรับขายฝากไม่เกิน 70% ของราคาประเมิน หรือ ราคาตลาด
 • วงเงินอนุมัติขึ้นกับการประเมินมูลค่าทรัพย์ของบริษัท
 • รับขายฝากทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการ ได้แก่ กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ อยุธยา สระบุรี นครนายก นครปฐม สุพรรณบุรี
 • หลักทรัพย์ที่รับขายฝาก รับขายฝากอสังหาริมทรัพย์หลายหลายประเภท อาทิเช่น ที่ดินเปล่า บ้าน คอนโดฯ ห้องชุด อาคารพาณิชย์ ทาวน์เฮาส์ โกดัง โรงงาน เป็นต้น
 • สามารถแจ้งไถ่ถอนได้ตลอดเวลา เพียงแจ้งล่วงหน้า 1-3 วันทำการเพื่อทำการนัดหมายและเตรียมเอกสารไถ่ถอนการขายฝาก

 

 ขั้นตอนขายฝาก

 • ส่งเอกสารเพื่อประเมินหลักทรัพย์ โดยสามารถส่งเอกสารได้ ทาง Line id : @changnoi (มี@ข้างหน้าด้วย) หรือกดลิงค์ https://line.me/R/ti/p/%40changnoi
 • รอผลการประเมิน โดยจะแจ้งผลการอนุมัติรับขายฝากพร้อมวงเงินรับขายฝากและดอกเบี้ยให้ท่านทราบภายใน 1 ชั่วโมง (กรณีเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์)
 • ติดต่อยืนยันการตอบรับวงเงินอนุมัติ และทำการนัดหมายวันและเวลาที่จะเข้าดูหลักทรัพย์
 • ดำเนินการทำสัญญาขายฝากต่อหน้าเจ้าพนักงานที่สำนักงานที่ดินตามเขตรับผิดชอบ
 • รับเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คทันทีหลังจากทำสัญญาเสร็จสิ้น

 


 
เอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินหลักทรัพย์

 • โฉนดที่ดิน หรือสำเนาโฉนดที่ดินที่ชัดเจน แสดงรายละเอียดข้อมูลที่ดินครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งด้านหน้าและด้านหลังทุกหน้า
 • เอกสารประกอบสิ่งปลูกสร้างบนโฉนด เช่น หนังสือรับรองกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง ใบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ถ้ามี)
 • เอกสารประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี)
 • วงเงินที่ท่านต้องการจดจำนอง
 • ภาระที่ทรัพย์ติดแบงก์หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ อยู่ (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายทรัพย์และพื้นที่โดยรอบ เช่น รูปถ่ายถนนด้านหน้าและพื้นที่โดยรอบ รูปถ่ายสิ่งปลูกสร้างบนทรัพย์ทั้งภายในและภายนอก
 • ที่ตั้งหรือพิกัดทรัพย์ โดยสามารถแจ้งที่อยู่หรือส่งลิ้งก์แผนที่จาก Google Map ที่ทรัพย์ตั้งอยู่
 • รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น เนื้อที่ดิน ขนาดหน้ากว้าง-ยาวของแปลง สิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน พื้นที่ใช้สอย จำนวนชั้น จำนวนห้อง เป็นต้น
 • แจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของท่าน หรือช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ที่ท่านสะดวกเอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการทำสัญญาจดจำนอง ขายฝาก (กรณียื่นในนามบุคคลธรรมดา)
 • โฉนดที่ดินตัวจริง
 • บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
 • ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า
 • ใบมรณบัตรคู่สมรส
 • หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส
 • ถ้ามีการแปลงสัญชาติ ให้นำหลักฐานการแปลงสัญชาติมาแสดง
 • ใบขออนุญาติปลูกสร้าง(กรณีที่ไม่ใช่โครงการบ้านจัดสรรแต่เป็นบ้านที่ปลูกสร้างเอง)
 • ใบปลอดหนี้หรือหนังสือปลอดภาระหนี้ อันได้แก่ ค่าส่วนกลาง ค่าน้ำ ค่าไฟ(ในกรณีเป็นอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมเท่านั้น)

 

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการทำสัญญาจดจำนอง ขายฝาก (กรณียื่นในนามนิติบุคคล)

 • โฉนดที่ดินตัวจริง
 • บัตรประชาชน ของกรรมการผุ้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคล
 • ทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 • หนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์
 • ข้อบังคับของนิติบุคคล
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไทยที่ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด
 • แบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว
 • หนังสือรายงานการประชุมนิติบุคคล
 • ใบขออนุญาติปลูกสร้าง(กรณีไม่ใช่โครงการบ้านจัดสรรแต่เป็นบ้านที่ปลูกสร้างเอง)
 • ใบปลอดหนี้ หรือหนังสือปลอดภาระหนี้ อันได้แก่ ค่าส่วนกลาง ค่าน้ำ ค่าไฟ(ในกรณีเป็นอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมเท่านั้น)

 ค่าใช้จ่ายในการขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน

 • ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม 2% จากราคาประเมินกรมที่ดิน หรือราคาซื้อขาย อยู่ที่ตัวไหนสูงกว่า
 • ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% (รวมภาษีท้องถิ่น) ตามราคาซื้อขายแต่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน (ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี)
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% ตามราคาซื้อขายแต่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน (กรณีไม่เสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ)
 • *** ค่าใช้จ่านส่วนนี้กรมที่ดินเป็นผู้เก็บ โดยทางเราจะเป็นผู้สำรองค่าใช้จ่ายให้ก่อน *
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้